ZorgpleinNoord in gesprek met vaste Kamercommissie VWS over arbeidsmarktbeleid

Position paper geeft richting aan toekomstbestendige arbeidsmarkt

19 juni 2019 · 09.28 uur
Page top visual

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZorgpleinNoord uitgenodigd om maandag 28 januari deel te nemen aan een rondetafelgesprek over arbeidsmarktbeleid in zorg en welzijn. Als enige werkgeversverband in Nederland schuiven we aan om onze visie te geven op de arbeidsmarkt in deze sector. Het gesprek met de vaste Kamercommissie VWS is samen met vertegenwoordigers van Actiz, V&VN, CNV, StAZ en FNV. Ter voorbereiding op dit gesprek, heeft ZorgpleinNoord een position paper opgesteld over onze visie op de arbeidsmarkt:

Noord-Nederland betrokken en bereid
Het Noorden kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en bereidheid van werkgevers om te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Iedereen is doordrongen van de noodzaak van samenwerking tussen organisaties en branches en mét relevante partners als onderwijs, gemeenten en UWV. Alleen dan kunnen we kwalitatief goede zorg met minder mensen blijven leveren aan de inwoners van Noord-Nederland.

Enkelvoudige oplossingen zijn niet genoeg
Op weg naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt, zijn nieuwe oplossingsrichtingen, een andere bestuurdersfilosofie én de durf om verder vooruit te kijken over de kabinetsperiode heen, hard nodig. Enkelvoudige arbeidsmarktoplossingen zijn niet meer genoeg. Het gaat om anders denken én werken. Om leiderschap tonen om fundamentele innovatie te implementeren. Niet alleen, maar door intersectoraal samen te werken, netwerken in te zetten én te benutten. Maar bovenal gaat het over de verantwoordelijkheid van bestuurders om gezamenlijk het zorglandschap van Noord-Nederland in te richten.

De bereidheid en de bewustwording in onze regio zijn er volop, nu nog de ruimte om te experimenteren, te vernieuwen en te hervormen. De huidige programma’s, maatregelen en ingezette financieringsmogelijkheden sluiten onvoldoende aan bij wat er nodig is om die gewenste en noodzakelijke hervorming vorm te geven. Vanuit onze regio vragen we om meer landelijke erkenning en waardering en een focus op kwalitatieve doelen in plaats van kwantitatieve doelen. Maar bovenal is het nodig dat werkgevers in zorg en welzijn de ruimte en mogelijkheden krijgen om hun programmering en bedrijfsvoering volledig te herzien, om zo klaar te zijn voor de toekomst van onze sector.

Meer informatie over het rondetafelgesprek.
 De position paper is een belangrijk uitgangspunt voor de verschillende gesprekken die ZorgpleinNoord zowel op regionaal als landelijk niveau voert. Op 6 februari 2019 schuiven alle projectleiders van RAAT aan bij een overleg tussen minister Hugo de Jonge, minister Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. Een belangrijke vraag die daar centraal staat is hoe zij omgaan met de belemmeringen die de verschillende regio’s ervaren. Daarnaast gaan we in gesprek met bestuurders in onze regio in gesprek over de position paper.