Prinsjesdagmemo: Miljoenennota nader bekeken

Beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn

18 september 2019 · 10.49 uur
Page top visual

Tijdens Prinsjesdag op dinsdag 17 september 2019 werd traditiegetrouw de Miljoenennota gepresenteerd. Uiteraard zijn daarin ook beleidsmaatregelen opgenomen voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Koning Willem-Alexander besteedde in de Troonrede aandacht aan de belangrijkste vraag voor de lange termijn: hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? Net als voorgaande jaren heeft samenwerkingsverband RegioPlus de relevante (beleids)maatregelen voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn per ministerie op een rijtje gezet in de Prinsjesdagmemo.

Lees de Prinsjesdagmemo 2019

Belangrijkste thema: arbeidsmarkt in zorg en welzijn

De arbeidsmarkt is misschien wel het belangrijkste thema voor de sector zorg en welzijn. De noodzaak voor regionale samenwerking en anders werken en opleiden, spreekt nadrukkelijk uit de Miljoenennota. Het Ministerie van VWS investeert met het Actieprogramma Werken in de Zorg en de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) in een goed werkende, landelijk dekkende regionale arbeidsmarktinfrastructuur. VWS intensiveert bovendien het Actieprogramma om te werken aan de doelstelling: voldoende medewerkers die goed toegerust en tevreden zijn met het werk dat zij doen. Er komen bijvoorbeeld extra middelen vrij vanuit SectorplanPlus om nieuwe medewerkers te scholen. Daarnaast wordt ingezet op het aantrekken van extra personeel in verschillende branches. De aandacht voor instroom blijft, maar er is ook meer en meer aandacht voor het behoud van medewerkers voor onze sector

Vernieuwen en veranderen

Innovaties, inzet van zorgtechnologieën en andere manieren van werken zijn belangrijke thema’s die veelvuldig terugkomen in de Miljoenennota. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden van taakherschikking en jobcarving en zet het kabinet op verschillende vlakken in op het stimuleren en versnellen van innovaties en zorgtechnologie. Veranderingen in het onderwijs zijn daarmee onlosmakelijk verbonden: het gaat dan niet alleen om het ontwikkelen van innovatieve onderwijsvormen, meer modulair en flexibel opleiden, maar ook om meer aandacht voor innovatie en technologie binnen het onderwijs.

Governance binnen het zorgstelsel

De governance binnen het zorgstelsel wordt onder de loep genomen, om te kijken hoe en of het versterkt moet worden om aan de (toekomstige) zorgvraag in de regio tegemoet te kunnen komen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt voor de zomer van 2020 met een contourennota waarin wordt verkend wat er in de regio nodig is om de organisatie van de (voor)zorg en ondersteuning te verbeteren en om welke aanpassingen het in de governance vraagt.

Zwaartepunt ligt in de regio

De nadruk op oplossingen en samenwerkingen in de regio blijft. Zo wil het ministerie van VWS tijdig verkennen hoe de zorg organiseerbaar te houden, met het oog op de toekomstige zorgvraag en het tegen grenzen aanlopen van de organiseerbaarheid. Ook dit vraagstuk moet vanuit de regio worden bezien: daar moet samenwerking plaatsvinden tussen alle betrokken partijen. Elke regio is anders en heeft andere uitdagingen en mogelijkheden. Het is daarom belangrijk dat elke regio in beeld krijgt wat nodig is en dat partijen in beweging komen. Of zoals het ministerie VWS het zegt: op regionaal niveau als het kan, op nationaal niveau als het moet, waaronder wet- en regelgeving.

Aan de slag in Noord-Nederland

ZorgpleinNoord zet zich dagelijks in om regionale samenwerking tussen alle betrokken partijen te faciliteren en te stimuleren om zo te werken aan toekomstbestendige zorg en ondersteuning in Noord-Nederland. We weten wat er speelt in de regio en wat er nodig is om zorg betaalbaar en organiseerbaar te houden. We zetten volop in op nieuwe instroom, inzetbaarheid en behoud van medewerkers, innovaties en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Lees de Prinsjesdagmemo 2019

Prinsjesdagmemo 2019
Prinsjesdagmemo 2019