Naar een regionale strategische personeelsplanning

19 juni 2019 · 09.37 uur
Page top visual

In deze tijden van personeelsschaarste zijn acties binnen één organisatie niet meer toereikend. Samen optrekken voor een duurzame regionale arbeidsmarkt is een must. Met regionale strategische personeelsplanning (RSPP) krijgen we zicht op hoe onze regio ervoor staat, welke mensen we nu en in de toekomst nodig hebben en wie we moeten opleiden. We komen tot een regionale strategische personeelsplanning door arbeidsmarkt- en onderwijscijfers te combineren met informatie vanuit individuele organisaties.

Proeftuin RSPP in Drenthe en Groningen
Inmiddels is in samenwerking met de langdurige zorg in Drenthe en Groningen een proeftuin gestart om gezamenlijk tot een regionale strategische personeelsplanning te komen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat SPP op organisatieniveau een belangrijke basis vormt om tot een regionale visie te komen, maar dat het soms lastig is om goede sturingsinformatie aan te leveren. Ook blijkt dat we slimmer relevante data kunnen halen uit jaarverslagen, personeelsbestanden, onderwijscijfers en kwaliteitsplannen.

RSPP een belangrijk instrument in aanpak tekorten
We houden de ontwikkelingen op landelijk niveau nauwlettend in de gaten en proberen daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Alles met als doel om het voor onze regio zo eenvoudig mogelijk te maken om een RSPP te ontwikkelen. RSPP levert belangrijke input op en is een goed instrument om in gezamenlijkheid – op regionaal niveau of binnen een branche – in gesprek te gaan, over te gaan tot concrete acties en daarmee de zorg en welzijn in de toekomst garanderen.

De ontwikkeling van een regionale strategische personeelsplanning en daarmee een regiovisie zijn een belangrijk onderdeel van de actielijn Kennis en Informatie binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten.