Het Waarschuwingsregister: binnenkort wettelijk verplicht

13 augustus 2019 · 14.27 uur www.zorgvisie.nl
Page top visual

Minister Hugo de Jonge wil een wettelijke verplichting voor het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Dit register moet bijdragen aan een veilige werkrelatie tussen zorgprofessional en patiënt. Wat staat hiervoor te gebeuren?

In 2014 is het Waarschuwingsregister opgezet door werkgeversvereniging Zorgzijn Werkt, dat actief is in de regio Haaglanden. In 2017 is het landelijk uitgerold. Medewerkers in de verzorging, verpleging & thuiszorg (VV&T), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GHZ), die grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten hebben gepleegd, kunnen daarin worden geregistreerd. Elke deelnemende organisatie kan controleren of personen in het systeem staan. Ook kunnen zij elkaar waarschuwen als ze personen ontslagen hebben wegens grensoverschrijdend gedrag richting cliënten. Minister De Jonge heeft tijdens het Algemeen Overleg Ouderenmishandeling van 4 oktober 2018 toegezegd deelname aan het register wettelijk te verplichten en berichtte onlangs over de stand van zaken.

Verklaring Omtrent Gedrag
Als het gaat over grensoverschrijdend gedrag heeft dit betrekking op agressie, seksuele intimidatie en pesten, maar ook bijvoorbeeld op diefstal. Het register dient als sluitstuk in het borgen van een veilige zorgrelatie, zo stelt De Jonge. Het register is nodig om te voorkomen dat een werknemer die zich misdragen heeft, toch weer ergens anders aan slag gaat. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een aangifte nog in behandeling is of wanneer een persoon nog beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Stand van zaken
Ondertussen zijn er 54 werkgevers aangesloten bij het register. Gezamenlijk bereiken zij 108.000 medewerkers. Sinds augustus 2017 registreren werkgevers die zich hebben aangesloten bij het register individuele medewerkers die door grensoverschrijdend gedrag zijn ontslagen. Op het moment van schrijven door de minister zijn er 22 personen geregistreerd. Er is 16 keer voorkomen dat zij bij een andere organisatie weer aan de slag zijn gegaan. Het register is 13.000 keer geraadpleegd en wordt beheerd door RegioPlus, een samenwerkingsverband van veertien werkgeversorganisaties.

Draagvlak
De minister wil dat het Waarschuwingsregister landelijk dekkend wordt. Hij gaat daarom aan de slag met het bevorderen van deelname van werkgevers. RegioPlus is gevraagd om in 2019 het (bestuurlijk) draagvlak voor het register te bevorderen. Dit jaar worden hiervoor vijf regionale bestuurstafels georganiseerd. Landelijke partijen zoals ActiZ, VGN, GGZ Nederland, de VNG, vakbonden en de IGJ zetten zich hier ook voor in.

Wetsvoorstel
De Jonge gaat daarnaast aan de slag met het opstellen van een wetsvoorstel voor een wettelijke verplichting van het Waarschuwingsregister. Hierbij stelt de minister dat het gaat om een zorgvuldig traject waarbij de praktijk betrokken wordt. Hij benadrukt daarbij dat er nog maar kort ervaring is met het gebruik van het register en ook door een beperkte groep werkgevers. Totdat er een wettelijke verplichting gerealiseerd is, kan het bevorderen van deelname volgens hem bijdragen aan het verzamelen van (praktijk-)ervaringen.

AVG
Een belangrijk thema binnen het wetsvoorstel is de privacy van de in te voeren gegevens. Via een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd protocol worden zorgprofessionals die zich hebben misdragen al toegevoegd aan het register. Via een online applicatie hebben daartoe bevoegde personen binnen een zorgorganisatie toegang. Deze gegevens zijn erg gevoelig en daarom beperkt en versleuteld, zo valt te lezen op de website van RegioPlus.

‘Het concrete ontwerp van de wet moet nog worden opgesteld. Privacy zal een belangrijk thema zijn hierin. De werkwijze van het huidige register is al wel goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Alleen de persoonlijke gegevens van een “misdrager” worden volgens een streng protocol in het Waarschuwingsregister vermeld. Er wordt in het register zelf geen melding gemaakt over de aard van het delict. Ook cliënten blijven volledig buiten beeld. Verder is het register afgeschermd en alleen toegankelijk voor een aantal (HR-)medewerkers’, aldus Nanja Flikweert, beleidsmedewerker bij VWS.

Voortgang
Verder spelen de volgende thema’s een rol bij de verdere invulling van het wetsvoorstel: doel en reikwijdte, proportionaliteit van de registratie versus de aard van vergrijpen (inclusief de verhouding met het strafrecht/tuchtrecht), op welk niveau de verplichting en de handhaving moet worden geregeld, consequenties van de registraties (bezwaar en beroep), eigenaarschap, financiën, administratieve lasten en regeldruk. Tot en met het najaar van 2019 wordt dit samen met de betrokken partijen verder uitgewerkt.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Dit is een artikel van: www.zorgvisie.nl