Factsheet ontwikkeling in- en uitstroom van personeel in Noord-Nederland

6 minuten
Page top visual

In deze factsheet staat de in- en uitstroom van personeel in de sector zorg en welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (wjk) in Noord-Nederland (provincies Groningen, Drenthe & Friesland) centraal.

Inleiding en samenvatting

De cijfers (tot en met kalenderjaar 2017) in deze factsheet zijn afkomstig van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en hebben betrekking op in- en uitstroom van personeel dat langer dan drie maanden in dienst was bij een werkgever in de zorg en wjk. Er wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de in- en uitstroom van personeel per sector en branche, naar leeftijd en naar reden van in- en uitstroom.

Sinds 2016 is de instroom van personeel in de meeste branches weer groter dan de uitstroom. De omvang van de in- en uitstroom van werknemers ten opzichte van totale het personeelsbestand, verschilt per branche. Daarbij zijn medewerkers jonger dan 30 jaar oververtegenwoordigd in de in- en uitstroomcijfers. Wat ook opvalt, is het aandeel van de medewerkers dat in en uit de sector stroomt.

Sinds 2016 is de instroom van personeel in de sector weer groter dan de uitstroom

  • Figuur 1 laat zien dat in de jaren 2013, 2014 en 2015 de uitstroom van personeel groter was de instroom. In het kalenderjaar 2016 keerde het tij en werden in Noord-Nederland meer mensen aangenomen dan er uitstroomden.

Figuur 1: Ontwikkeling in- en uitstroom van personeel zorg- en wjk-sector Noord-Nederland 2010-2017
Bron: PFZW 2018, bewerking Etil en ZorgpleinNoord.  

21ab4a0f-b8c0-59f8-9a8e-6a85e618dfba

De personeelsdynamiek (grootte van de in- en uitstroom) verschilt per branche

  • Figuur 2 laat voor de periode 2014 t/m 2017 de ontwikkeling van de in- en uitstroom per branche zien. Bij de meeste branches worden in 2016 weer meer mensen aangenomen dan er de branche verlaten (oftewel een positief in- en uitstroomsaldo). Alleen in de Jeugdzorg stroomden afgelopen jaar nog steeds meer mensen uit dan er aangenomen werden.
  • In figuur 3 wordt de in- en uitstroom van personeel per branche getoond als aandeel van het totaal aantal werknemers in de betreffende branche. In de Ziekenhuizen en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) liggen de in- en uitstroompercentages lager dan in de andere branches. In de Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is de dynamiek een stuk hoger; de afgelopen twee jaren bedroeg zowel de in- als de uitstroom van personeel meer dan 25% van het totale personeelsbestand.

Figuur 2: Ontwikkeling saldo in- en uitstroom van personeel per branche in Noord-Nederland 2014-2017
Bron: PFZW 2018, bewerking Etil en ZorgpleinNoord.

07f5894e-259b-5315-a22d-d0fbdf3fa8f2


Figuur 3: Aandeel in- en uitstroom van personeel als percentage van het totaal aantal werknemers per branche in Noord-Nederland voor 2016 en 2017
Bron: PFZW 2018, bewerking Etil en ZorgpleinNoord.

fbf672d6-c27f-5ea1-974c-83cbf7a7b830
Paarse percentages: in- en/of uitstroom is meer dan 25% van totaal aantal werknemers.

Meeste personeelsdynamiek in de jongste leeftijdscategorie

  • Figuur 4 laat de in- en uitstroom van personeel in sector zorg en wjk naar leeftijd zien in 2017. De helft van de medewerkers die dat jaar een baan vond in de sector is jonger dan 30 jaar. De meeste uitstroom (41%) van personeel vond ook plaats onder medewerkers jonger dan 30 jaar.
  • Figuur 5 laat voor de afzonderlijke branches de in- en uitstroom van personeel naar leeftijd zien in 2017. Wat in deze tabel opvalt, is dat binnen de Huisartsenpraktijken, Overige (Eerstelijns)Zorg, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening de in- en uitstroom van personeel wat gelijkmatiger (iets minder in de jongste leeftijdscategorie) verdeeld is over de leeftijdscategorieën dan in de andere branches.

Figuur 4: In- en uitstroom van personeel in zorg en wjk in Noord-Nederland naar leeftijd in 2017
Bron: PFZW 2018, bewerking Etil en ZorgpleinNoord.


5166d5d4-327a-530c-82b5-99b44b4ec507


Figuur 5: In- en uitstroom van personeel naar leeftijd en branche in Noord-Nederland in 2017
Bron: PFZW 2018, bewerking Etil en ZorgpleinNoord.

051799be-aacd-5d7a-b26b-0d2e64406d97

Relatief veel in- en uitstroom van personeel van buiten de zorg- en wjk-sector

  • Figuur 6 laat voor de sector zorg en wjk de in- en uitstroom van personeel naar reden zien in 2017. Opvallend is de instroom van het aantal medewerkers dat vlak daarvoor niet werkzaam was in de sector (41%, zowel herintreders als zij-instromers vanuit een andere bedrijfssector). Ook stromen er veel mensen (39%) de sector de uit. Ongeveer 1.140 mensen (5% van de personeelsuitstroom) verlieten de sector vanwege pensionering.
  • Figuur 7 en 8 laten de in- en uitstroom van personeel naar reden per branche zien in 2017. In vergelijking met de andere branches kent de Huisartsenzorg veel in- en uitstroom van personeel binnen de branche. De uitstroom vanwege pensionering maakt binnen de Ziekenhuizen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) een groter aandeel uit van de personeelsuitstroom dan in de andere branches.

Figuur 6: In- en uitstroom van personeel naar reden in de Noord-Nederlandse zorg en wjk-sector in 2017
Bron: PFZW 2018, bewerking Etil en ZorgpleinNoord.

ce7778a1-060b-5e68-8fcb-b882891b43fd


Figuur 7: Instroom van personeel naar reden per branche in Noord-Nederland in 2017
Bron: PFZW 2018, bewerking Etil en ZorgpleinNoord.

81fa51cd-fa9b-5426-98e1-4913b36ee051


Figuur 7: Uitstroom van personeel naar reden per branche in Noord-Nederland in 2017
Bron: PFZW 2018, bewerking Etil en ZorgpleinNoord.

f8a9c6f9-64d0-562e-950f-8e28b2c638fd

Over ZorgpleinNoord

ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. In totaal worden bijna 270 werkgevers (± 65.000 fte) vertegenwoordigd uit alle branches van de sector zorg en wjk. Onder de zorg- en wjk-sector vallen de zorgbranches: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (ggz), gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt), huisartsen, gezondheidscentra en overige (eerstelijns)zorg. De wjk-branches bestaan uit welzijn en maatschappelijke dienstverlening (wmd), jeugdzorg en kinderopvang. Daarnaast zien ook gemeenten in toenemende mate de meerwaarde van samenwerking met ZorgpleinNoord en in het bijzonder geldt dit voor het sociaal domein. ZorgpleinNoord ondersteunt en informeert werkgevers op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken. Dit doet zij door het uitvoeren van arbeidsmarktonderzoek, het leveren van een bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken, het imago van de sector en het geven van voorlichting over werken in de sector. Op deze wijze wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de balans op de arbeidsmarkt voor vraag en aanbod. Landelijk is ZorgpleinNoord vertegenwoordigd in RegioPlus, het samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversverbanden, en werkt daarin nauw samen met het ministerie van VWS. De missie van ZorgpleinNoord is het leveren van een waardevolle bijdrage aan zorg en welzijn en daarmee aan de leefbaarheid in de regio.

Heb je vragen naar aanleiding van deze factsheet, neem dan contact op met een van de onderzoekers van ZorgpleinNoord.

© 2018 Stichting ZorgpleinNoord. Publicatie van cijfers en/of tekst uit deze factsheet is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Over de auteurs