Factsheet gehandicaptenzorg mei 2018

5 minuten
Page top visual

Deze factsheet, die is samengesteld naar aanleiding van een bijeenkomst van het Noord-Nederlands Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ), toont de laatste arbeidsmarktontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Zo steeg het aantal vacatures in de gehandicaptenzorg ten opzichte van 2017 en wordt een groei van de werkgelegenheid in de noordelijke gehandicaptenzorg verwacht.

Aantal werknemers in de gehandicaptenzorg in Noord-Nederland neemt weer toe

 • Na jaren van krimpende werkgelegenheid (2012-2015) in de totale sector zorg en welzijn neemt de totale werkgelegenheid voor deze sector in 2016 voor het eerst weer toe.
 • Net als in de totale sector zorg en welzijn, stijgt ook het aantal werknemers in de branche gehandicaptenzorg in 2016. Vergeleken met 2015 werken er in 2016, 1010 werknemers meer (+5,1%) in de branche gehandicaptenzorg in Noord-Nederland.

b215c201-f97e-564e-b92d-4ec589a924c0

Ook het aantal vacatures op ZorgpleinNoord neemt sterk toe, gehandicaptenzorg 2e branche

 • In het jaar 2017 hebben er op de website van ZorgpleinNoord een recordaantal van 10.490 vacatures voor zorg en welzijn personeel in heel Noord-Nederland open gestaan.
 • Hiervan waren er 2.005 (19%) geplaatst voor de branche gehandicaptenzorg. Hiermee is de gehandicaptenzorg na de verpleging, verzorging en thuiszorg (n=3.974, 38%), de grootste branche wat betreft het aantal vacatures in Noord-Nederland.

5c51c440-87db-53f8-9936-d6f09914a4dc

Stijging vacatures zet door in 2018, ook in de branche gehandicaptenzorg

 • In het eerste kwartaal van 2018 is opnieuw sprake van een recordaantal openstaande vacatures vergeleken met de eerste kwartalen van de voorgaande jaren, namelijk 3.120 vacatures. Dit is 29,7% meer dan in het eerste kwartaal van 2017.
 • Bovendien was april 2018 een recordmaand. Nog nooit eerder stonden er in één maand zoveel vacatures op de ZorgpleinNoord website, namelijk 1.175.
 • De stijging van het aantal vacatures in de gehandicaptenzorg in het eerste kwartaal van 2018 is groter dan de totale vacaturegroei, vergeleken met het eerste kwartaal van 2017. In Q1 2018 waren er in de gehandicaptenzorg 592 vacatures, een stijging van 172 (40%) ten opzichte van Q1 2017.

b46d3e85-6754-5249-9fa5-10457b4e5ee4


a0b76b3b-8e76-5262-a86f-33818e190e50


3b1698a9-ea16-572c-a809-d91edbfaebf8


cc6444d5-40b2-5d3b-8bf8-e2cddda6ef37

Opvallend grote stijging van vacatures in het eerste kwartaal van 2018 bij de functiegroep Sociaal Pedagogisch

 • Vergeleken met Q1 2017, zijn er in het eerste kwartaal van 2018 maar liefst 264 vacatures (79%) meer voor sociaal pedagogisch personeel, een veel voorkomende functiegroep in de gehandicaptenzorg.
 • Met 597 vacatures in Q1 2018 is Sociaal Pedagogisch niet langer de 3e functiegroep qua vacatureaantallen, het is nu de grootste functiegroep voor Verzorgenden (587 vacatures) en Verpleegkundigen (560 vacatures).

ca6a0c39-2d11-577d-8464-d84cf7281a22

Komende jaren wordt een groei van de werkgelegenheid in de noordelijke gehandicaptenzorg verwacht

 • De onderstaande tabel laat voor alle verzorgende, verplegende en sociaal agogische (VVS-)kwalificaties het huidige aantal werknemers in fte en de verwachte groei in 2021 zien op basis van het nieuwe regionale zorggebruikmodel [1] voor de gehandicaptenzorg in Noord-Nederland.
 • Uit deze prognosecijfers komt naar voren dat er een groei van ruim 750 fte wordt verwacht (1% per jaar) van het aantal verzorgende, verplegende en sociaal agogische professionals werkzaam in de noordelijke gehandicaptenzorg in de periode 2017 tot en met 2021.
 • De meeste groei wordt verwacht voor de verzorgenden-ig en mbo- en hbo-verpleegkundigen. Voor de meeste agogische functies (zoals mmz-3, mmz-4 en hbo pedagogiek) is sprake van een lichte daling van de werkgelegenheid.

285f891f-b6a6-5901-b22a-55e50998c5c6

Komende jaren wordt een krappe arbeidsmarkt verwacht voor VVS-Personeel in Noord-Nederland

 • Voor de arbeidsmarkt van de zorg en wjk-sector in Noord-Nederland is in kaart gebracht of er de komende jaren tekorten of overschotten [2] aan VVS-personeel verwacht worden. Uit de onderstaande grafiek komt naar voren dat er naar verwachting meer tekorten (aantallen onder de nullijn) aan personeel worden verwacht dan personeelsoverschotten.
 • De grote verwachte tekorten aan verpleegkundigen (mbo en hbo) en verzorgenden-ig kunnen voor de gehandicaptenzorg een knelpunt vormen bij de werving van toekomstig personeel.

cae7a39a-8dd9-54b7-b57d-08ae9af80b16

Bronnen

 • Regionaal Zorggebruikmodel van Prismant, bewerking ZorgpleinNoord 2018.
 • SSB van CBS, PGGM en jaarverslagen Academische ziekenhuizen; bewerkt door Prismant en ZorgpleinNoord 2018.
 • Vacaturewebsite ZorgpleinNoord, 2018.

[1] Voor het prognosticeren van de toekomstige werkgelegenheid en het ontstaan van tekorten en overschotten aan personeel is er een nieuw regionaal prognosemodel, het regionaal zorggebruikmodel. In dit nieuwe prognosemodel wordt de toekomstige groei van het aantal werknemers voor de ziekenhuizen, ggz (deel Wlz en Zvw), gehandicaptenzorg (deel Wlz en Zvw), ouderenzorg (deel Wlz en Zvw) gebaseerd op het regionale en verwachte zorggebruik. Voor de andere branches en het deel van de ggz, gehandicaptenzorg en ouderenzorg dat in het sociaal domein opereert, zijn de verwachte landelijke ontwikkelingen van financiële middelen voor de zorg en welzijn het uitgangspunt.
In het meeste positieve scenario A wordt ervan uitgegaan dat de extra financiële middelen voor de verpleeghuiszorg alleen bij de VSV-kwalificaties (dus hogere groei) terecht komen; in scenario C geldt dat voor alle werknemers (lagere groei).

[2] Of er sprake is van een tekort of overschot aan personeel, wordt bepaald door de verwachte vraag van werkgevers (groei of krimp van de werkgelegenheid) af te zetten tegen het aantal mensen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt. De verwachte vraag van werkgevers bestaat uit uitbreidingsvraag (meer of minder werkgelegenheid) en vervangingsvraag (medewerkers die sector verlaten vanwege o.a. pensionering, baan in een andere sector of ontslag). Het aanbod van mensen bestaat uit instroom vanuit het onderwijs, zij-instromers, herintreders en mensen die zich aanbieden vanuit een uitkering. Tekort: vraag van werkgevers is groter dan het aanbod van mensen. Overschot: vraag van werkgevers is kleiner dan het aanbod van mensen. Het verschil tussen scenario A en C is dat in scenario A het opgebouwde tekort of overschot aan personeel per kalenderjaar volledig wordt meegenomen naar het volgende jaar. In scenario C wordt maar 75% van het opgebouwde tekort/ overschot meegenomen naar het volgende.

Over de auteurs